Pěvecký sbor Gymnázia Žamberk Corale

– pátek v 17.00 nebo v sobotu 9.00, víkendová soustředění
– zkoušky v hudební třídě č. 72 Gymnázia Žamberk
– členové sboru jsou pravidelně informováni sbormistrem o zkouškách a koncertech hromadným e-mailem (corale@googlegroups.com)

Kontaktní osoba:
Mgr. Iva Mimrová
e-mail: mimrova@gyzamb.cz
Telefon: +420 775 180 964
Webové stránky pěveckého sboru: http://www.corale.cz

Obsah kroužku:
– zpěv vícehlasých písní v netradičním sboru, který doprovází hudební skupina
– příprava koncertního repertoáru, který zahrnuje vánoční koledy, spirituály, klasiku, lidové písně, folk, jazz, muzikálové melodie a úpravy písní z populární hudby

V čem je kroužek pro žáky přínosný?
– zapojení studentů (současných i bývalých) do kulturního života města a regionu
– reprezentace školy i města, také v zahraničí
– účast ve sboru přispívá k osobnostnímu růstu a zdokonalování se v hudební oblasti
– pozitivní působení na mládež rizikového věku

– > 7. další zajímavé informace ke kroužku doplňte dle libosti
– další zajímavé informace na corale.cz


Šachový kroužek

– každou středu od 15 hod., učebna 75.

Kontaktní osoba:
Ing. Eduard Dvořák
Telefon: +420 605 180 887

Obsah kroužku:
Kroužek se věnuje šachové hře a její taktice,strategii a technice,procvičuje zahájení,střední hru a šach. koncovky. K výuce slouží mmj.magnetická tabule,šachové soupravy a digitální hodiny.

V čem je kroužek pro žáky přínosný?
Šachy rozvíjejí abstraktní myšlení,učí myslet logicky a efektivně,posilují dovednosti potřebné při řešení problémů,učí koncentraci,trpělivosti a vytrvalosti.napomáhá dobrým výsledkům především v matematice.


1.      Francouzština pro začátečníky
2.      úterý od 7.05 do 7.50 hod, učebna číslo 4
3.      Bc. Alena Blanková, Filozofická fakulta MU Brno, obor Francouzský jazyk a literatura, alena.blankova@seznam.cz
4.       Výuka francouzštiny ve skupinových lekcích na gymnáziu, dále pak individuální soukromá výuka,  studijní pobyt v Nice, pobyty ve Francii a dalších frankofonních zemích.
5.      Důraz je kladen na aktivní znalost jazyka a na schopnost dohovořit se v základních životních situacích. Kromě učebnic používáme další audio a video nahrávky, pracujeme s autentickými webovými stránkami, učíme se komunikovat  prostřednictvím e-mailu. Výuka je doplněna různými jazykovými hrami a dalšími obrazovými materiály.
6.      Studenti získají základní znalost jazyka, na kterou mohou navázat v dalším studiu na střední nebo vysoké škole. Prostřednictvím francouzštiny nahlédneme do oblasti kultury, gastronomie, poznáme některé regiony a seznámíme se s francouzským „savoir-vivre“.

1. Španělština pro začátečníky
2. Pátek od 7.00, učebna číslo 5
3. Bc. Jan Martinec, Filozofická fakulta OU Ostrava, Filologie,
obor Španělština ve sféře podnikání, YO-JM@seznam.cz, 723 305 998
4. profesní zkušenosti se španělštinou – tlumočení Španělům a Latinoameričanům, překlady technické španělštiny, výuka v jazykové škole Skřivánek, na Gymnáziu Žamberk, v Animu, firmení výuka španělštiny,
individuální soukromá výuka.
5. V kroužku pracujeme s učebnicí Fiesta, která slouží jako báze pro zvládnutí gramatiky a slovní zásoby. Pro interaktivnější aktivity a větší rozvoj konverzačních schopností používáme doplňkově také španělské učebnice a jiné didaktické materiály.
6. Studenti po dvou letech studia zvládnou gramatiku a slovní zásobu pro jednoduchou základní komunikaci ve španělštině ve všech běžných situacích.


1. název kroužku
Zajímavé úlohy z matematiky se zaměřením na matematickou olympiádu (https://www.gyzamb.cz/category/matematicky-krouzek/)
2. den, čas, místnost schůzek
středa, 7:00, učebna č. 12
3. vaše jméno, příjmení, vzdělání, kontakt
RNDr. Milan Sourada
obor matematická analýza na MFF UK Praha 1987
doplňující pedagogické vzdělání – učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů na FF UK Praha 1989
sourada@bakalari.cz, 603 471 007
4. stručné profesní představení sebe sama ve vztahu ke kroužku
Učitelská praxe 5 let na gymnáziu Pardubice (matematika+programování), 1 rok Hotelová škola Chrudim. Přednášky na krajských soustředěních řešitelů MO.
5. představení obsahu a metod práce v kroužku
Řešení návodných úloh MO, výběr zajímavých úloh z minulých ročníků. Po skončení určitého kola rozbor úloh, seznámení s autorským řešením.
Rozšíření znalostí např. v tématech: dělitelnost v oboru N, důkazové metody, nerovnosti, nestandardní soustavy rovnic, kružnice.
6. v čem je kroužek pro žáky přínosný
Rozvoj logického uvažování, náhled do oblastí matematiky, které v běžných hodinách zůstanou z časových důvodů utajeny.
7. další zajímavé informace ke kroužku doplňte dle libosti

 


Bezpečnost informací – zabezpečení osobních údajů

– nepravidelné středy, 15:00, učebna č. 1

Kontaktní osoba:
Jaromír Novotný
MANA Consulting s. r. o.
+420 608 882 289

Obsah/cíle kroužku:

  1. pojem osobní a citlivý údaj
  2. legislativa a pravidla pro nakládání s osobními údaji
  3. typy osobních údajů obsažených v agendách gymnázia
  4. analýza slabých míst v zabezpečení
  5. návrhy na opatření ke zlepšení – sestavení souhrnné zprávy