1. název kroužku

Pěvecký sbor Gymnázia Žamberk Corale

2. den, čas, místnost schůzek

– pátek v 17.00 nebo v sobotu 9.00, víkendová soustředění
– zkoušky v hudební třídě č.72 Gymnázia Žamberk
– členové sboru jsou pravidelně informováni sbormistrem o zkouškách a koncertech hromadným e-mailem (corale@googlegroups.com)

3. vaše jméno, příjmení, vzdělání, kontakt

Mgr.Iva Mimrová, Pedagogická fakulta HK v oborech RJ, NJ, HV
mimrova@gyzamb.cz
tel.775180964
corale.cz

4. stručné profesní představení sebe sama ve vztahu ke kroužku

– studium oboru hudební výchovy na Pedagogické fakultě v Hradci Králové, sbormistrovství bylo jedním z předmětů výuky
– aktivní účast v pěveckém sboru PF HK
– absolvování různých sbormistrovských kurzů, akreditovaných MŠMT ČR
– učitelka ZUŠ (od r. 198 a vedení ženského pěveckého sboru ZUŠ v Žamberku
– 1992 založení pěveckého sboru Corale

5. představení obsahu a metod práce v kroužku

– zpěv vícehlasých písní v netradičním sboru, který doprovází hudební skupina
– příprava koncertního repertoáru, který zahrnuje vánoční koledy, spirituály, klasiku, lidové písně, folk, jazz, muzikálové melodie a úpravy písní z populární hudby
– více na corale.cz

6. v čem je kroužek pro žáky přínosný

– zapojení studentů (současných i bývalých) do kulturního života města a regionu
– reprezentace školy i města, také v zahraničí
– účast ve sboru přispívá k osobnostnímu růstu a zdokonalování se v hudební oblasti
– pozitivní působení na mládež rizikového věku

– > 7. další zajímavé informace ke kroužku doplňte dle libosti
– další zajímavé informace na corale.cz

1. název kroužku

1.Šachový kroužek.
2.Každou středu od 15 hod.,učebna Hv.
3.Eduard Dvořák,Ing.,tel.605 180 887.
4.Jsem hráčem Krajského přeboru II.v šach.oddíle K.a.s.Kunvald,držitelem 1.výkonostní třídy
5.Kroužek se věnuje šachové hře a její taktice,strategii a technice,procvičuje zahájení,střední hru a šach.koncovky.K výuce slouží mmj.magnetická tabule,šachové soupravy a digitální hodiny.
6.Šachy rozvíjejí abstraktní myšlení,učí myslet logicky a efektivně,posilují dovednosti potřebné při řešení problémů,učí koncentraci,trpělivosti a vytrvalosti.napomáhá dobrým výsledkům především v matematice.
7.Je rozehrán turnaj o přeborníka školy.

1.      Francouzština pro začátečníky
2.      Středa a pátek od 7.05 do 7.50 hod, učebna číslo 6
3.      Bc. Alena Blanková, Filozofická fakulta MU Brno, obor Francouzský jazyk a literatura, alena.blankova@seznam.cz
4.       Výuka francouzštiny ve skupinových lekcích na gymnáziu, dále pak individuální soukromá výuka,  studijní pobyt v Nice, pobyty ve Francii a dalších frankofonních zemích.
5.      Důraz je kladen na aktivní znalost jazyka a na schopnost dohovořit se v základních životních situacích. Kromě učebnic používáme další audio a video nahrávky, pracujeme s autentickými webovými stránkami, učíme se komunikovat  prostřednictvím e-mailu. Výuka je doplněna různými jazykovými hrami a dalšími obrazovými materiály.
6.      Studenti získají základní znalost jazyka, na kterou mohou navázat v dalším studiu na střední nebo vysoké škole. Prostřednictvím francouzštiny nahlédneme do oblasti kultury, gastronomie, poznáme některé regiony a seznámíme se s francouzským „savoir-vivre“.

1. Španělština pro začátečníky
2. Pátek od 7.00, učebna číslo 5
3. Bc. Jan Martinec, Filozofická fakulta OU Ostrava, Filologie,
obor Španělština ve sféře podnikání, YO-JM@seznam.cz, 723 305 998
4. profesní zkušenosti se španělštinou – tlumočení Španělům a Latinoameričanům, překlady technické španělštiny, výuka v jazykové škole Skřivánek, na Gymnáziu Žamberk, v Animu, firmení výuka španělštiny,
individuální soukromá výuka.
5. V kroužku pracujeme s učebnicí Fiesta, která slouží jako báze pro zvládnutí gramatiky a slovní zásoby. Pro interaktivnější aktivity a větší rozvoj konverzačních schopností používáme doplňkově také španělské učebnice a jiné didaktické materiály.
6. Studenti po dvou letech studia zvládnou gramatiku a slovní zásobu pro jednoduchou základní komunikaci ve španělštině ve všech běžných situacích.

1. název kroužku
Zajímavé úlohy z matematiky se zaměřením na matematickou olympiádu (https://www.gyzamb.cz/category/matematicky-krouzek/)
2. den, čas, místnost schůzek
středa, 7:00, učebna č. 12
3. vaše jméno, příjmení, vzdělání, kontakt
RNDr. Milan Sourada
obor matematická analýza na MFF UK Praha 1987
doplňující pedagogické vzdělání – učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů na FF UK Praha 1989
sourada@bakalari.cz, 603 471 007
4. stručné profesní představení sebe sama ve vztahu ke kroužku
Učitelská praxe 5 let na gymnáziu Pardubice (matematika+programování), 1 rok Hotelová škola Chrudim. Přednášky na krajských soustředěních řešitelů MO.
5. představení obsahu a metod práce v kroužku
Řešení návodných úloh MO, výběr zajímavých úloh z minulých ročníků. Po skončení určitého kola rozbor úloh, seznámení s autorským řešením.
Rozšíření znalostí např. v tématech: dělitelnost v oboru N, důkazové metody, nerovnosti, nestandardní soustavy rovnic, kružnice.
6. v čem je kroužek pro žáky přínosný
Rozvoj logického uvažování, náhled do oblastí matematiky, které v běžných hodinách zůstanou z časových důvodů utajeny.
7. další zajímavé informace ke kroužku doplňte dle libosti